Autojerry.fi-palvelun käyttöehdot

Tässä asiakirjassa on esitetty autojerry.fi -palvelun käyttöehdot, jotka käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen palvelun käytön aloittamista. Olkaa hyvä, ja tutustukaa ehtoihin ennen kuin käytätte Autojerry.fi -palvelua.

Käyttäjä vakuuttaa perehtyneensä näihin yleisiin käyttöehtoihin ja hyväksyvänsä ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

”Palvelulla” tarkoitetaan Alma Mediapartners Oy:n tarjoamaa "AutoJerry"-palvelua, joka tarjoaa muun muassa:

  • yksityisten henkilöiden tai yritysten tekemien tarjouspyyntöjen välittäminen Palveluntarjoajille sekä Palveluntarjoajien tekemien tarjouksien ja viestien toimittaminen tarjouspyynnön tehneiden asiakkaiden saataville
  • neuvojen, ohjeiden, muistutusten, tarjousten, ja autoiluun ja ajoneuvoon liittyvien uutis- ja vinkkirjeiden lähettäminen asiakkaille sähköistä viestintää käyttäen
  • asiakasprofiilien, ajoneuvoprofiilien ja Palveluntarjoajan profiilien luominen ja ylläpito
  • Palveluntarjoaja voi markkinoida omaa osaamistaan ja korjaamoa omassa Palveluntarjoajan profiilissa
  • Asiakkaat voivat tarkastella Palveluntarjoajan profiileja ja antaa arvioita Palveluntarjoajista

Palvelun selaaminen ei edellytä rekisteröintiä. Tarjouspyynnön ja tarjousten jättäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymistunnus voidaan myös generoida automaattisesti, kun Palvelua aletaan käyttämään.

"Palveluntarjoajalla" tarkoitetaan jäljempänä Palvelussa palveluntarjoajaksi rekisteröitynyttä yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka on hyväksytty Palveluun palveluntarjoajaksi.

"Asiakkaalla" tarkoitetaan jäljempänä palvelua, työtä, tehtävää tai muuta näihin rinnastettavan toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön tekijää tai tahoa. Asiakas voi olla luonnollinen tai juridinen henkilö.

"Käyttäjällä" tarkoitetaan jäljempänä sekä Palveluun rekisteröitynyttä Palveluntarjoajaa että Asiakasta yhdessä tai erikseen riippuen asiayhteydestä.

"Sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä tekstiä, piirroksia, valokuvia, äänitiedostoja, videoita, paikkatietoja, yhteystietoja sekä kaikkia muita tietoja ja viestintää.

 ”Käyttäjien Sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä sellaista Sisältöä, jonka Käyttäjä lähettää tai siirtää Palveluun tai sen avulla. Käyttäjien Sisältöä ovat esimerkiksi luokittelut, arvostelut, onnittelut, kutsut, sisäänkirjautuminen sivustolle, yhteystiedot, auton rekisteritiedot, auton muut tiedot, viestit sekä kaikki sellaiset tiedot, jotka Käyttäjä näyttää tai jotka näytetään julkisesti käyttäjän profiilissa. 

"AutoJerryn Sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä sellaista Sisältöä, joka on AutoJerryn luomaa ja jonka se tuo saataville Palvelun kautta.

"Kolmansien osapuolten sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä sellaista Palvelun kautta saataville tuotua Sisältöä, jonka on tuottanut joku muu kuin AutoJerry tai Palvelun Käyttäjät. 

"Palvelun Sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä kaikkea sellaista Sisältöä, joka on tuotu saataville Palvelun kautta. Palvelun Sisältöä ovat esimerkiksi Käyttäjien Sisältö, Kolmansien osapuolten Sisältö ja AutoJerryn sisältö.

Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelun Käyttäjiin.

1. Käyttöehtojen hyväksyminen ja muutokset

Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan Palvelun käyttöehtoja käyttäessään Palvelua kaikin tavoin, kuten esimerkiksi jättäessään tarjouspyynnön, jättäessään tarjouksen, rekisteröityessään Palveluun tai luodessaan palveluun omaa Sisältöä.

AutoJerryllä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta hyväksi katsomastaan syystä muuttaa Palvelun käyttöehtoja, autojerry.fi-sivujen ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla välitettäviä palveluita.

Jos AutoJerry muuttaa Palvelun käyttöehtoja, AutoJerryllä on velvollisuus ilmoittaa asiasta Palvelun verkkosivulla. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jättäessään tarjouspyynnön, tarjouksen tai kirjautuessa Palveluun ensi kertaa muutoksen jälkeen.

Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että hän on tietoinen ajantasaisista käyttöehdoista. Palvelun käyttöehtojen uudet versiot sitovat käyttäjää. Kaikki muutokset käyttöehdoissa astuvat voimaan heti, kun uudet Palvelun käyttöehdot on julkaistu.  Käyttäjä on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että kun hän jatkaa Palvelun käyttöä Palvelun käyttöehtojen muutosten voimaantulopäivän jälkeen, hän hyväksyy samalla muutokset. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja, Käyttäjän ei tule jatkaa Palvelun käyttöä.

2. Yksityisyydensuoja

Käyttäjä hyväksyy, että AutoJerry käyttää Käyttäjien henkilötietoja siten kuin ehdot on esitetty näissä käyttöehdoissa.

3. Käyttäjän vastuu

3.1 Vastuu Asiakkaan toimittamasta Sisällöstä

Asiakas vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset mahdollisesti toimittamansa Sisällön ja henkilötietojen käyttöön ja niiden luovuttamiseen. Asiakas vastaa siitä, että sen toimittama Sisältö on lainmukaista eikä se ole harhaanjohtavaa tai ole vastoin mainonnan eettisiä sääntöjä tai loukkaa hyvää tapaa tai kolmansien tekijän-, immateriaali-, tai muuta oikeutta.

 AutoJerry ei vastaa miltään osin sitä  vastaan esitetyistä vaatimuksista, joita esitetään sillä perusteella, ettei Asiakkaan toimittama Sisältö ole tämän kohdan mukaista.

Asiakkaat voivat selata ja tarkastella Palveluntarjoajan profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Palveluntarjoajista ja luokitella Palveluntarjoajien palveluja. AutoJerry ei lähtökohtaisesti muokkaa tai valikoi Asiakkaiden toimittamia arvosteluja tai luokituksia tai muita näihin rinnastettavaa Sisältöä. Asiakkaat vastaavat itse kirjoittamiensa arvioiden tai Palveluntarjoajista antamien luokitustensa Sisällöstä ja siitä, että Sisältö ei ole lain tai hyvien tapojen vastainen.

AutoJerryllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Käyttäjän antama palaute tai muu Sisältö. Lisäksi AutoJerry ei ole vastuussa siitä, että aineistoa julkaistaan ja siitä voi tulla palautetta muissa palveluissa, jotka ovat AutoJerryn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

AutoJerry ei vastaa Asiakkaiden kirjoittamien arvioiden tai luokittelujen sisällöllisestä hyväksyttävyydestä tai siitä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

3.2. Markkinointi ja Käyttäjän Palveluun lisäämä Sisältö

Palvelun Käyttäjät hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämäänsä Sisältöä voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttöehtojen sekä lain puitteissa. Käyttäjällä ei ole, kuten edellä on todettu Asiakkaan oikeuksista ja vastuusta, oikeutta lisätä Sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). AutoJerry ei vastaa mahdollisista oikeudenloukkauksista, mikäli tällaista Sisältöä on Palveluun Käyttäjän toimesta lisätty. AutoJerryllä on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta kolmansien osapuolien oikeuksia loukkaava, lain tai hyvän tavan vastainen Sisältö.

Käyttäjä on itse vastuussa Käyttäjän Sisällöstä, ja kun Käyttäjä julkaisee Sisältöä, sitä ei voi joissakin tapauksissa enää poistaa. Käyttäjällä itsellään on kaikki vastuu Käyttäjän Sisällöstä, sen luotettavuus, laatu ja virheettömyys mukaan lukien. Käyttäjä on itse vastuussa myös siitä, jos Käyttäjä antaa Käyttäjän Sisällössään kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, tarjouspyynnön vian kuvaukseen tarkoitetussa vapaassa tekstikentässä sellaisia tietoja, joista hänet voi tunnistaa. Käyttäjä vakuuttaa, että hän joko omistaa Käyttäjän Sisällön tai Käyttäjällä on sen käyttämiseen ja käytön sallimiseen tarvittavat oikeudet. Käyttäjä ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että autojerry.fi sponsoroisi tai suosittelisi Käyttäjän Sisältöä.

Jos Käyttäjänä on valtuutettu merkkihuolto tai Käyttäjä kuuluu johonkin varaosa- tai korjaamoketjuun tai on markkinointiyhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa, Käyttäjä voi ilmoittaa siitä Palvelussa. Käyttäjän tulee tällöin varmistua, että hänellä ja AutoJerryllä on oikeus näyttää Palvelussa kyseisen kolmannen osapuolen logo tai tuotemerkki Käyttäjän tietojen yhteydessä.

AutoJerry voi käyttää kolmansia osapuolia, kuten esimerkiksi IT-alihankkijoita, operoimaan ja ylläpitämään Palvelua ja Palvelun Sisältöä. AutoJerryn valtuuttamilla kolmansilla osapuolilla voi olla pääsy kaikkeen Palvelun Sisältöön. Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyt myös, että AutoJerryn valtuuttamat kolmannet osapuolet saavat samat oikeudet Palvelun Sisällön hallintaan, kuin mitä AutoJerryllä on.

3.3  Käyttäjän vastuu

Käyttäjä on vastuussa aiheuttamansa vahingon    korvaamiseseta, jos Käyttäjä esimerkiksi julkaisee Käyttäjän Sisällössä virheellisiä, tahallisesti harhaanjohtavia tai loukkaavia tietoja; tai jos Käyttäjä rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia, liikesalaisuutta, moraalista oikeutta, yksityisyyttä, oikeutta päättää oman nimensä tai kuvansa käytöstä tai mitä tahansa muuta immateriaali- tai omistusoikeutta. Käyttäjä on vastuussa myös, jos Käyttäjän Sisällössä on laitonta materiaalia, esimerkiksi lainvastaista vihapuhetta tai pornografiaa; tai jos Sisältö on vahingollista tai haitallista alaikäisille; tai jos Sisältö rikkoo mitä tahansa lakia tai säännöstä tai yllyttää niiden rikkomiseen.

Palveluntarjoajan edellytetään noudattavan kuluttajaviraston ja auton maahantuojien uusille henkilö- ja pakettiautoille laatimia kulloinkin voimassa olevia mallitakuuehtoja. Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan huolto ja korjaustöissänsä autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) laatimia ja kulloinkin voimassa olevia moottoriajoneuvojen korjausehtoja. 

4. AutoJerryn rooli Palvelun tuottajana

AutoJerry tarjoaa Palveluna markkinointi- ja myyntipalvelun Palveluntarjoajille ja kauppapaikan Asiakkaille, jossa Asiakkaat voivat tehdä tarjouspyyntöjä erilaisista töistä ja palveluista, ja joihin Palveluntarjoajat voivat jättää tarjouksia.

AutoJerry toimii tarjouspyyntöjen ja tarjousten välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen.

AutoJerryllä ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen ja töiden laatua tai laillisuutta, eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle toimeksiannon asianmukaisesti.

Käyttäjien tulee ymmärtää, että Palvelun kautta annetut tarjouspyynnöt ja tarjoukset voivat olla puutteellisia eivätkä ole välttämättä sellaisenaan lopullisia. Tarjouksessa annettu hinta tarjouspyynnössä pyydetylle toimeksiannolle on hinta-arvio, joka perustuu tarjouksen antajan parhaaseen ymmärrykseen ja perustuu tarjouksen antajan käytettävissä oleviin tietoihin. Lopullinen toimeksianto tai Asiakkaalta veloitettava summa voi poiketa autojerry.fi palvelussa tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ilmoitetusta siten kuin Palveluntarjoaja ja Asiakas erikseen tarkemmin sopivat.

Asiakas voi lähettää ajoneuvon huoltoon ja korjaukseen liittyviä kysymyksiä autojerry.fi- palvelussa oleville muille Käyttäjille. Käyttäjien vastaukset tulee ottaa yleisinä ohjeina eikä AutoJerryä tai Palvelussa olevia muita Käyttäjiä voi pitää vastuullisena mahdollisista vahingoista, joita neuvojen tai ohjeiden käyttämisestä seuraa.

AutoJerry ei vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä tai ajantasaisuudesta. Palveluntarjoajan myöntämät takuut töille ja varaosille voivat poiketa toimipaikkakohtaisesti. Palveluntarjoaja vastaa itse töille ja varaosille antamastaan takuusta. AutoJerry ei ota kantaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajien välille mahdollisesti syntyvistä erimielisyyksistä.

AutoJerryllä on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen mahdollisten muutosten, huolto- ja päivitystoimenpiteiden tai vastaavien vuoksi tai sulkea tai lakkauttaa Palvelu tarvittaessa jopa ilman ennakkovaroitusta, mikäli tähän on erityisiä perusteita. AutoJerry ei takaa, että verkkosivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä pyritään tiedottamaan Käyttäjiä etukäteen. AutoJerry ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden tai mahdollisten Palvelun käyttökatkojen tai muiden vastaavien häiriöiden Käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

AutoJerry voi tehdä varmuuskopioita Palvelusta ja siellä olevasta sisällöstä, mutta valitettavasti sisältöä voi hävitä tai sisältö voi muuttua ja siksi on suositeltavaa, että Käyttäjät ylläpitävät omaa varmuuskopiota omasta Sisällöstä. AutoJerry ei vastaa hävinneestä tai muuttuneesta Sisällöstä tai vahingosta, joka Käyttäjälle aiheutuu hävinneen tai muuttuneen Sisällön johdosta.

AutoJerry ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat autojerry.fi -sivujen tai Palvelun käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin rinnastettavista vahingoista.

AutoJerry ei vastaa Kolmannen osapuolen Sisällöstä, kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon autojerry.fi -verkkosivuilta on linkki.

Autojerry.fi -sivustojen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat AutoJerrylle. Kaikki oikeudet autojerry.fi -sivuihin ja AutoJerryn Sisältöön pidätetään. 

5. Toimeksiannot ja muu viestiliikenne

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamansa Sisällön oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, AutoJerryllä ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania, korvaavaa tuotetta tahi palvelua tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa.

AutoJerryllä on oikeus lähettää Palvelun Käyttäjälle sähköpostia sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä (esim. pyyntö tyytyväisyysarvioon). Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty Sisältö ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista. Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä ylläpidolle sähköpostitse. AutoJerry ei vastaa sähköpostiviesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

AutoJerryllä on oikeus valvoa kaikkia Käyttäjien Sisältöä. AutoJerryllä on oikeus moderoida eli muokata  Käyttäjien lisäämää ja luomaa sisältöä kuitenkin siten, ettei Sisällön keskeinen viesti muutu. Moderointi on oikeutettua kun AutoJerry uskoo moderoinin parantavan Käyttäjien kokemusta Palvelusta tai kun AutoJerry uskoo Käyttäjien näin saavan laadukkaampaa Palvelua. Käyttäjät voivat pyytää AutoJerryä poistamaan moderoitua Sisältöä Palvelusta. AutoJerry voi jättää julkaisematta Käyttäjien Sisältöä, AutoJerry voi poistaa Käyttäjien Sisältöä, AutoJerry voi estää Käyttäjän pääsyn Palveluun ja AutoJerry voi poistaa Käyttäjän tilin ja profiilin Palvelusta, milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman erillistä syytä.

Toimeksiantojen ilmoittaminen ilman minkäänlaista aikomusta teetättää toimeksiannot Palvelun kautta on kiellettyä. AutoJerryllä on oikeus sulkea Käyttäjän tili, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin.

Tarjousten pyytäminen töihin, joita tosiasiassa ei ole olemassa, on kielletty. Korjaamoyrittäjät ja korjaamotyöntekijät eivät saa käyttää Palvelua kilpailevien korjaamojen hintojen tiedusteluun. Tarjouspyyntöjen tulee ehdottomasti liittyä ajoneuvoihin, jotka Asiakas omistaa tai ajoneuvoihin joiden omistaja on antanut Asiakkaalle luvan tehdä tarjouspyyntö omistajan puolesta.

AutoJerryllä ei ole velvollisuutta välittää tai näyttää Käyttäjien tarjouspyyntöjä, tarjouksia tai Sisältöä Palvelussa.

Palvelu voi välittää Asiakkaan yhteystiedot, auton rekisteritiedot ja muuta Käyttäjän Sisältöä Palveluntarjoajalle silloin, kun Palvelun sujuva toiminta sitä vaatii. Palveluntarjoaja voi ottaa yhteyttä Asiakkaaseen Palvelun kautta, puhelimella ja/tai sähköpostilla.

6. Julkisuus ja yksityisyyden suoja

AutoJerry käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa AutoJerryn asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen.

Palvelussa olevien Palveluntarjoajien profiilit ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niiden katseleminen on osittain mahdollista ilman Palveluun rekisteröitymistäkin. Asiakkaiden profiilien sisältö on siinä määrin julkista Palveluntarjoajille, kuin Palvelun toiminta vaatii. Palveluntarjoajat voivat tarkastella Asiakkaiden Palvelussa tekemiä tarjouspyyntöjä, jotka sisältävät Asiakkaiden luomaa sisältöä, mukaan lukien Asiakkaan etunimi, auton rekisteritiedot ja auton muut tiedot. AutoJerry ei ole vastuussa, mikäli Käyttäjän Palveluun lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjän tulee huomioida tämä esimerkiksi, mikäli lisää tai linkittää Palvelun sivuille henkilökohtaista tai kopiosuojattua tietoa.

AutoJerry voi kerätä, käsitellä, jakaa, julkaista ja analysoida tietoja autojerry.fi -sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin, toimeksiantoihin ja tarjouksiin liittyvistä viesteistä tai toiminnoista.

6.1 Käyttäjätili

Rekisteröityessään Palveluun tai aloittaessaan Palvelun käytön jättämällä toimeksiannon, Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat ja todelliset tiedot. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, Käyttäjän tulee päivittää tietonsa. Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin. Mikäli käyttäjä haluaa luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin, tulee siihen saada AutoJerryn erillinen kirjallinen lupa.

Käyttäjätili on henkilökohtainen ja Palveluntarjoajien tapauksessa toimipaikkakohtainen. Käyttäjä ei saa liittää tiliinsä muiden henkilöiden sähköpostiosoitteita, eikä esiintyä toisena henkilönä. Tilin luonnin yhteydessä luodaan salasana. Salasana on henkilökohtainen ja Palveluntarjoajan tapauksessa toimipaikkakohtainen, eikä salasanaa saa luovuttaa muille henkilöille. Salasana on pidettävä turvallisessa paikassa. Jos Käyttäjä unohtaa salasanan tai salasanaa käytetään väärin, Käyttäjä voi luoda Palvelussa uuden salasanan tai ottaa yhteyttä Palvelun asiakaspalveluun ja pyytää salasanan käytön estoa ja uuden salasanan luontia. Käyttäjä hyväksyy, että Palvelu voi muokata ja lisätä Sisältöä käyttäjätiliin ja käyttäjäprofiiliin.

AutoJerryllä on lupa integroida ja siirtää käyttäjätilejä AutoJerryn omaan muuhun käyttöön tiedottamalla rekisteröityneitä käyttäjiä siitä palvelussa. AutoJerryllä on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea Käyttäjän tili tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen Käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja tai niiden henkeä.

7. Käyttäjien profiilit

7.1. Asiakasprofiili

Jotta Asiakas voi käyttää autojerry.fi -palvelua, Asiakkaan tulee luoda oma asiakasprofiili, joka pitää sisällään perustietoja Asiakkaasta, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä perustietoja Asiakkaan ajoneuvosta mukaan lukien ajoneuvon merkki, malli, käyttötietoja sekä rekisterinumero. Jos Asiakas on itse korjaamoyrittäjä tai työskentelee korjaamossa, tulee Asiakkaan kertoa tämä omassa tarjouspyynnössään, jolloin tämä tieto välitetään tarjouspyyntöjen mukana Palveluntarjoajille.

7.2. Palveluntarjoajan profiili

Palveluntarjoajat voivat ylläpitää omaa Palveluntarjoajan profiilia jossa on tietoa korjaamosta ja heidän osaamisestaan. Palveluntarjoajat voivat ladata profiiliin Sisältöä siinä määrin, kun katsovat sen olevan hyödyllistä.

Asiakkaat voivat selata ja tarkastella Palveluntarjoajan profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Palveluntarjoajista omien kokemustensa mukaan ja luokitella Palveluntarjoajien palveluja, kuitenkin niin, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näissä käyttöehdoissa kuvattuja ehtoja.

AutoJerry voi halutessaan lisätä Sisältöä Palveluntarjoajien profiileihin, poistaa Sisältöä Palveluntarjoajien profiileista, päivittää ja parantaa Palveluntarjoajien profiileja. Palveluntarjoajan profiilia voidaan täydentää myös julkisista lähteistä saatujen tietojen avulla. 

8. Palvelun tiedot, Sisältö ja käytettävyys

Kaikki Palveluun kuuluvat AutoJerryn oikeudet kuten tiedot, nimet, tuotemerkit, logot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu AutoJerryn tuottama Sisältö ovat yksinomaan AutoJerryn omaisuutta lukuun ottamatta Käyttäjien mahdollisesti Palveluun syöttämiä tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja materiaaleja. Palveluun kuuluvien tietojen ja Sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttäminen ilman AutoJerryn lupaa on kiellettyä.  Aineistoa saa lainata vain Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman AutoJerryn antamaa kirjallista lupaa.

AutoJerry ei vastaa Käyttäjälle kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että Palvelua käytetään vastoin AutoJerryn antamia ohjeita tai voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. 

Yksittäisellä Asiakkaalla on kuitenkin milloin tahansa oikeus saada poistettua Palvelusta omat profiilitietonsa sekä immateriaalioikeudella suojatut aineistonsa esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö AutoJerrylle. 

9. Evästeiden käyttö ja IP-osoitteet

Palvelu voi tallentaa Käyttäjien sivuston kautta lähettämiä tietoja sekä käyttöön liittyvää kerättyä tietoa. AutoJerry sekä sen yhteistyökumppaneina toimivat kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä, verkkojäljitteitä, paikallisesti tallennettuja objekteja (joita kutsutaan myös ”flash-evästeiksi”) sekä muita samankaltaisia tekniikoita, kun Käyttäjä käyttää Sivustoa (jäljempänä yhdessä ”Evästeet”). Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, joissa voi olla yksilöllisiä tunnisteita ja ne saatetaan muiden kohteiden lisäksi tallentaa myös Käyttäjien tietokoneelle tai mobiililaitteeseen, Käyttäjille lähetettyihin sähköpostiviesteihin tai AutoJerryn verkkosivuille. Evästeet voivat välittää Käyttäjää ja Käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia tietoja, esimerkiksi käytetyn selaimen tyypistä, hakuasetuksista, Käyttäjälle näytetyistä mainoksista, Käyttäjän klikkaamista mainoslinkeistä sekä Palvelun käyttöajankohdista. Evästeet voivat olla pysyviä tai istuntokohtaisia.

Evästeitä voidaan käyttää parantamaan palvelun toiminnallisuutta. Mikäli Käyttäjä haluaa estää evästeiden käytön, tämä tapahtuu muuttamalla selaimen asetuksia.  Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että evästeiden poistaminen tai käytön rajoittaminen voi huonontaa Palvelun toiminnallisuutta. 

Milloin tahansa Käyttäjä vierailee Palvelun sivustoilla, Käyttäjän laitteen IP-osoite voidaan tallentaa Palvelussa.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin autojerry.fi -palvelun Sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään sovittelemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Näitä käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan yhden (1) välimiehen välimiesmenettelyssä. Mikäli Osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiehen valinnasta, välimiehen valitsee Keskuskauppakamarin 

Tarvitsetko apua AutoJerryn käytössä?
Voit aloittaa palvelun käytön jättämällä
uuden tarjouspyynnön täältä >>

Jo yli 500 000 suomalaista käyttää AutoJerryä auton huoltamiseen!

Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin, katso Asiakaspalvelu-sivumme josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.