AutoJerry Oy:n mediamyynnin ehdot

1. Ehtojen soveltaminen

Ellei muuta ole sovittu, näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin AutoJerry Oy:n (”AutoJerry”) tuotteita ja palveluja koskeviin mediamyynnin sopimuksiin.

Näitä ehtoja sovelletaan AutoJerryn myydessä omistamiensa verkkosivustojen (”Media”) mainos- ja ilmoitustilaa ja –ratkaisuja mainostajan, mainostoimiston, mediatoimiston tai muun mainonnan palveluyrityksen tai näiden edustajan (”Asiakas”) toimittamille mainoksille, ilmoituksille, kuville, videoille, yhteystiedoille ja muulle mainosaineistolle (”Aineisto”). Mikäli mainostajan ilmoituksen on välittänyt mainos- tai mediatoimisto tai muu mainonnan palveluyritys tai mainostajan edustaja, vastaa kyseinen ilmoituksen välittäjä sovittujen ehtojen sekä näiden ehtojen noudattamisesta kaikilta osin kuin omista velvoitteistaan (mukaan lukien vastuu Aineiston sisällöstä sekä vastuu täydellä luottotappiovastuulla ilmoitusmaksusta). Kahden tai useamman Asiakkaan yhteisen Aineiston sisällöstä ja maksuista vastaa tilauksen tehnyt Asiakas.

Näitä ehtoja sovelletaan sekä yksittäisen ilmoituksen julkaisemiseen että kampanjoihin. Kampanjalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka varataan kerralla, ja jolla mainostetaan samaa tuotetta tai palvelua yhdessä tai useammassa AutoJerryn Mediassa. Saman Asiakkaan erilliset kampanjat katsotaan yhdeksi kampanjakokonaisuudeksi, jos kampanjoiden välinen tauko on seitsemän (7) päivää tai vähemmän, ja joissa on käytetty samaa Aineistoa ja/tai kohderyhmää.

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus Asiakkaan Aineiston julkaisemisesta syntyy Asiakkaan tehdessä tilauksen AutoJerrylle joko kirjallisesti tai suullisesti. AutoJerry pyrkii lähettämään Asiakkaalle kustakin tilauksesta erillisen tilausvahvistuksen. Tilaus sitoo kuitenkin Asiakasta ilman vahvistustakin. Tilausvahvistusta ei tarvitse allekirjoittaa eikä palauttaa, jollei muutoin ole sovittu. Aineisto julkaistaan tilausvahvistuksessa mainitussa tai muutoin sovitussa Mediassa näiden ehtojen sekä kulloinkin voimassa olevien AutoJerryn toteutuskäytännön ja kyseistä Mediaa koskevien erityisehtojen mukaisesti.

3. Poikkeavat ja ristiriitaiset sopimusehdot

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen mediamyynnin sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Mikäli eri ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti osapuolten välisen sopimuksen ja/tai tilausvahvistuksen ehtoja (mikäli löytyy molemmat, sovelletaan ajallisesti myöhäisempää dokumenttia), toissijaisesti mediakohtaisia ehtoja ja ohjeita ja viimesijaisesti näitä ehtoja.

4. Hinnat

Medioiden verottomat julkaisuhinnat on ilmoitettu mahdollisessa tilausvahvistuksessa, sopimuksessa, tarjouksessa sekä mahdollisesti kyseisen Median mediasivustolla. Ne ovat myös saatavilla AutoJerryn mediamyynnistä. Mikäli hintojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti osapuolten välisen sopimuksen ja/tai tilausvahvistuksen (mikäli löytyy molemmat, sovelletaan ajallisesti myöhäisempää dokumenttia), toissijaisesti tarjouksen ja viimesijaisesti mediasivuston yleisen hinnaston hintaa. Ilmoitusten erikoisratkaisuista, lisäelementeistä ja niiden vaikutuksesta hintaan sovitaan aina erikseen.

AutoJerryllä on oikeus muuttaa hinnastojaan milloin tahansa. Hinnanmuutos koskee niitä sopimuksia, jotka tehdään ilmoituksen julkistamisen jälkeen.

Arvonlisävero ei sisälly ilmoitettuihin hintoihin. AutoJerry lisää hintoihin kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron sekä mahdolliset muut julkaisutoimintaan, ilmoitus- ja mainostuloihin liittyvät viranomaisten määräämät verot ja maksut. Ne eritellään laskussa erillisinä erinä.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti niiden voimaantulohetkestä lukien. Tällaiset korotukset koskevat myös jo aiemmin tehtyjä laskuttamattomia tilauksia.

Jos käsikirjoitus tai muu Aineisto edellyttää suurempaa kokoa kuin tilauksessa on mainittu, ilmoitus julkaistaan sen kokoisena kuin käsikirjoitus tai Aineisto vaatii ja laskutetaan suuremman koon mukaisesti. Jos käsikirjoitus tai muu Aineisto edellyttää pienempää kokoa kuin tilauksessa on mainittu, veloitetaan ilmoituksesta varatun tilan mukaisesti.

Ilmoitetun ilmoitushinnan lisäksi veloitetaan erillisen hinnaston mukaan sopimuksen ulkopuolisesta ilmoitusvalmistustyöstä. Vastoin luonnosta ja käsikirjoitusta tehdyt korjaukset veloitetaan korjaukseen käytetyn ajan mukaan. Mikäli AutoJerry muuttaa ilmoitusta tavalla, jolla on vaikutusta ilmoituksen hintaan, on AutoJerryn pyydettävä Asiakkaan suostumusta ennen ilmoituksen muuttamista, tai, mikäli Asiakasta ei tavoiteta, AutoJerryn tulee ilmoittaa muutoksesta viimeistään kolme (3) vuorokautta ilmoituksen julkaisemisen jälkeen.

5. Maksuehdot

Laskutus tapahtuu viimeistään kampanjan päätyttyä ja pitkäkestoisissa kampanjoissa kaksi viikkoa kampanjan aloituksesta ja tämän jälkeen toistuvasti kuukauden välein. Vakinaisten tiliasiakkaiden maksuaika on 14 vrk laskun päiväyksestä. Laskua koskeva huomautus on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksuajan ylityksestä peritään lain mukainen viivästyskorko. Lisäksi AutoJerryllä on oikeus periä Asiakkaalta viivästyneeseen maksuun liittyvät perintäkulut.

AutoJerry edellyttää luotollisessa mediamyynnissä yrityksiltä y-tunnusta ja kuluttaja- Asiakkailta henkilötunnusta. Uuden Asiakkaan luottotiedot voidaan tarkistaa aina. Asiakkaan tulee pyydettäessä toimittaa AutoJerrylle vakuuksia, mikäli AutoJerry edellyttää niitä. Maksuhäiriöt käsitellään tapauskohtaisesti. AutoJerryllä on oikeus olla julkaisematta Aineistoa Asiakkaan maksuhäiriötilanteissa ilman Asiakkaan oikeutta hyvitykseen.

Käteisasiakkaat suorittavat maksun AutoJerryn ilmoittamalle pankkitilille kolme (3) päivää ennen ilmoituksen julkaisupäivää. Tosite maksusta toimitetaan AutoJerrylle sähköpostilla.AutoJerry varaa oikeuden muuttaa maksuehtoja.

6. Alennukset

Yleisiä alennusehtoja

AutoJerry myöntää alennuksia eri perustein. Eri alennukset ovat toisensa poissulkevia, jollei toisin ole sovittu osapuolten välisessä sopimuksessa.

Alennukseen oikeuttava sopimus on tehtävä ennen sopimukseen kuuluvan ilmoittelun aloittamista. Sopimuskertymään ei lasketa ilmoittelua, eikä alennusta sovelleta ilmoitteluun, joka on tehty ennen alennusta koskevan sopimuksen tekemistä. Sopimuksessa on sovittava, mitä Medioita se koskee.

Sopimuksen kertymään lasketaan ilmoittelu kaikissa sopimuksessa mainituissa Medioissa ja mahdolliset lisätyöveloitukset, myös Kärkimedian ja mainos- tai mediatoimiston kautta tuleva sopimuksessa mainittuihin Medioihin liittyvä nettolaskutus. Tulospohjaista mainontaa, ohjelmallista ostamista tai verkostotuotteita ei lasketa sopimuksen kertymään. Nettomääräisellä sopimuskertymällä tarkoitetaan laskutettua arvonlisäverotonta loppusummaa, jossa on huomioitu kaikki alennukset sekä mediatoimistokorvaukset.

Sopimuskertymä määrittää alennusprosentin, jonka mukaan lopullinen Asiakkaan maksettavaksi tuleva hinta määräytyy. Alennusprosenttia ei sovelleta kaikkiin niihin ostoihin, jotka kerryttävät sopimuskertymää.

Sopimuksen kertymä ja alennustaulukot ovat Asiakaskohtaisia, eivätkä koske Asiakkaan konserniyrityksiä. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa yrityksiin, joista Asiakas omistaa yli puolet, mikäli nämä yritykset on mainittu Asiakkaan tehdyssä sopimuksessa.

Alennusta ei sovelleta muiden kuin sopimuksessa mainittujen Medioiden kautta tuleviin tai välitettäviin ilmoituksiin.

Mikäli Asiakas jättää noudattamatta sopimusehtoja, pidättää AutoJerry itsellään oikeuden periä saatu alennus takaisin.

Alennusta ei myönnetä lisäpalveluveloituksista tulospohjaisesta mainonnasta tai ohjelmallisesta ostamisesta.

Mainos- ja mediatoimistokorvaus

Bruttohinnoista laskettava mediatoimistoalennus voidaan myöntää sopimuksen tehneille mediatoimistoille. Tällöin mediatoimisto vastaa välittämänsä ilmoittajan Aineiston sisällöstä ja ilmoitusmaksusta. Muut toiminnalliset ja laadulliset kriteerit alennuksen saamiselle:

1. Ilmoitusvaraukset toimitetaan aikataulujen mukaisesti. Niiden tulee sisältää kaikki se informaatio, joka takaa Asiakkaalle sujuvan palvelun Medioihin liittyvän mediapalvelun ja laskutuksen osalta;

2. Ilmoitusaineisto toimitetaan aineistoaikataulujen sekä teknisten määräysten mukaisina;

3. Ilmoitusmateriaali on sisällöltään Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen, lain, hyvän tavan ja viranomaismääräysten mukaista;

4. Mainos- tai mediatoimisto noudattaa yhdessä sovittuja sopimusehtoja sekä näitä ehtoja; ja vastaa täydellä luottotappiovastuulla välittämistään ilmoituksista. Luottokelpoisuus edellyttää Ilmoittelun Yhteisneuvostolle (IYN:lle) tai AutoJerrylle annettua vakuutta sekä ilmoituslaskujen maksamista maksuehtojen mukaisesti.

7. Varaukset ja vahvistaminen

Ilmoituspaikat on varattava ennen julkaisupäivää. Verkkokampanjoiden osalta alustava varaus on voimassa 14 päivää, jonka jälkeen inventaari vapautetaan automaattisesti, jos varausta ei ole vahvistettu. Jos varaus tehdään alle 5 päivää ennen kampanjan alkua, emme enää ota vastaan alustavia varauksia, vaan varaus pitää tehdä vahvistettuna.

8. Kampanjan peruuttaminen

Vahvistetun verkkokampanjan peruutusehdot ovat seuraavat:

  • Jos vahvistettu varaus perutaan 6-10 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 25% kampanjan nettohinnasta.
  • Jos vahvistettu varaus perutaan 4-5 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 50 % kampanjan nettohinnasta.
  • Jos vahvistettu varaus perutaan 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua tai myöhemmin, veloitetaan 100 % kampanjan nettohinnasta.

9. Aineisto-ohjeet

Kaikki verkkokampanjoiden Aineistot on toimitettava viimeistään kolme (3) arkipäivää ja erikoisratkaisut viisi (5) arkipäivää ennen kampanjan alkua mediakohtaisten aineisto- ohjeiden mukaisesti.

Jos Aineistoa ei ole toimitettu ohjeiden mukaisesti tehtynä, se myöhästyy tai on teknisesti toimimaton tai sisällöllisesti arveluttava tai ulkoasultaan liian samankaltaista median toimituksellisen sisällön kanssa, AutoJerry ei takaa sitä, että ilmoitus julkaistaan tai kampanja alkaa haluttuna ajankohtana. Tällöin vähennetään kampanjan näkyvyyttä Aineiston myöhästymisen suhteessa.

Jos AutoJerryllä ei ole käytössä ohjeiden mukaista Aineistoa aikataulun edellyttämänä ajankohtana, mutta AutoJerry päättää silti julkaista ilmoituksen, AutoJerry ei vastaa ilmoitus-asun puutteellisuudesta. Tällaisessa tilanteessa AutoJerry voi myös sijoittaa ilmoituksen muualle kuin sovittuun paikkaan.

AutoJerry ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu virheellisen ilmoituksen poisjäämisestä tai kun ilmoitus julkaistaan muuna kuin sovittuna julkaisupäivänä Aineiston puutteellisuudesta johtuen AutoJerry ei voi taata, että verkkokampanjasta saadaan kerättyä raportti mikäli aineisto toimitetaan myöhässä tai puutteellisena.

Edellä kuvatuissa tilanteissa laskutus on 100 % vaikka ilmoituksen tai kampanjan näkyvyys olisi rajoittunut, ilmoitus-asu olisi puutteellinen tai ilmoitus olisi sijoitettu muualla kuin sovittuun paikkaan. Mikäli Aineisto tulee ilmoitettua aineistoaikataulua myöhemmin, veloitetaan 20% myöhästymislisä. Tämän lisäksi veloitetaan kulut mahdollisista korjaustöistä ko. aineistossa. Jos toimitettuun Aineistoon joudutaan AutoJerryn toimesta tekemään muutoksia tai korjauksia, veloitetaan tehdystä työstä 100 euroa tuntia kohden. Minimi veloitus muutoksista tai korjauksista on yksi tunti.

Jos Aineisto aiheuttaa verkkokampanjan aikana teknisiä ongelmia AutoJerryn Mediassa, AutoJerryllä on oikeus korvata se gif-versiolla tai poistaa mainos kokonaan Mediasta.

10. Kampanja-aika

Medianäkyvyys on voimassa sovitun määräajan, kuitenkin korkeintaan yhden (1) kalenterivuoden. Mainokset sijoitetaan paikoilleen media-ajan ensimmäisenä päivänä klo10 mennessä, ellei muuta ole sovittu. Viikkokampanjat ovat tiistaista maanantaihin, ellei muuta ole sovittu.

Kampanjaa varattaessa on ilmoitettava, montako mainosta kampanjaan tulee ja miten niitä halutaan vaihdettavan. AutoJerry hoitaa veloituksetta yhden vaihdon per kampanja. Useimmista vaihdoista veloitetaan tuntilaskutuksella 100 euroa tuntia kohden, samoin kuin yllättävistä kampanjan aikana tapahtuvista vaihdoista. Minimi veloitus per vaihto on yksi tunti.

11. Verkkokampanjoiden todennus ja näyttötakuu

AutoJerry myy verkkokampanjoita ensisijaisesti aikapohjaisesti. Mikäli verkkokampanjoita myydään näyttö- tai klikkipohjaisesti kampanjat todennetaan Google Analytics työkalulla.

Näyttötakuu näyttöpohjaisissa kampanjoissa: Mikäli kampanja alittaa 95 % oletetuista näyttömäärästä, kampanjaa joko jatketaan kunnes näytöt täyttyvät tai puuttuvat näytöt hyvitetään Asiakkaan seuraavassa kampanjassa mainosnäyttöinä. Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta alle viisi (5) prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata. Mikäli Asiakkaan Aineisto on toimitettu myöhässä, AutoJerry ei vastaa näyttötakuun toteutumisesta.

12. Mainospaikan muutokset

Mikäli Asiakas haluaa kampanjan poistettavan tai siirrettävän kesken kampanjan, pyrkii AutoJerry ensisijaisesti siirtämään kampanjan toiseen samanhintaiseen osioon sen mukaisesti, missä on vapaata tilaa. Kampanjan siirto toiseen osioon on veloitukseton, mutta verkkokampanjan näyttötakuu ei ole tällöin voimassa ja siirto tehdään siihen osioon, jossa on vapaata tilaa. Jos Asiakas haluaa kampanjan poistettavan kokonaan kyseisestä Mediasta kesken kampanja-ajan, AutoJerry veloittaa 100 % kampanjan arvosta peruutusehtojen mukaisesti.

Paketteihin ostetuissa kampanjoissa AutoJerry ei takaa näkyvyyttä kaikissa paketissa mainituissa Medioissa. Suoraan kohdemediaan ostetut kampanjat menevät pakettiin ostettujen kampanjoiden edelle ja mainokset näkyvät niissä paketin kohdemedioissa, joissa on tilaa.

13. Aineiston käyttöoikeus

Asiakas antaa AutoJerrylle oikeuden käyttää ja tarvittaessa tehdä muutoksia Aineistoon sen julkaisemiseksi tilausvahvistuksessa mainituissa tai muutoin sovituissa Medioissa. Asiakkaan AutoJerrylle toimittamaa Aineistoa ei palauteta.

14. Immateriaalioikeudet

AutoJerryllä on omistusoikeus ja kaikki oikeudet julkaisemiinsa Medioihin ja sen osiin. Nämä oikeudet kattavat mm. tekijänoikeuden tietokoneohjelmiin ja Asiakkaiden Aineistoista koottuihin tietokantoihin. Asiakkaan ilmoitukset tulevat ilman eri korvausta osaksi AutoJerryn tietokantoja. Ilmoitukset voidaan osana tietokantoja julkaista tietokantoja julkaistaessa. AutoJerryllä on omistus- ja tekijänoikeus Asiakkaalle valmistamaansa Aineistoon kuten ilmoitusoriginaaliin, eikä Asiakkaalla ole lupaa luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle tai muulla tavoin hyödyntää vastaavissa tuotteissa tai palveluissa ilman AutoJerryn antamaan kirjallista suostumusta.

15. Vastuu mainosten sisällöstä

Asiakas vastaa siitä, ettei AutoJerrylle toimitettu Aineisto ole voimassaolevien lakien, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräysten, AutoJerryn antamien ohjeiden, näiden ehtojen, muiden sopimusehtojen taikka hyvän tavan vastainen. Asiakas sitoutuu huomioimaan rajoitukset, jotka koskevat mm. mainontaa alaikäisille tai seuraavia mainoskohteita: alkoholi, tupakka, uhkapelit, lääkkeet, tuoteväärennökset ja piraattituotteet. AutoJerrylle on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, mikäli mainos on AutoJerryn tulkinnan mukaan edellä mainittujen vaatimusten vastainen.

Asiakas vastaa Aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että Aineiston esittäminen voi tapahtua kenenkään tekijänoikeutta, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta. Asiakas vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Asiakas vastaa kaikista tekijänoikeuden, patentti-, ja muiden immateriaalioikeuksien sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista ja niihin perustuvista muista vaatimuksista. AutoJerryn tulee saattaa tällaiset vaatimukset Asiakkaan tietoisuuteen, jonka jälkeen Asiakas yksin vastaa vaatimuksiin vastaamisesta ja niiden seuraamuksista.

Asiakas vastaa siitä, ettei sen toimittama Aineisto, sen käyttämät järjestelmät tai mainostagit aiheuta teknistä haittaa tai häiriötä verkolle, AutoJerrylle, muille asiakkaille tai Medioiden käyttäjille. Asiakas on velvollinen korvaamaan Aineiston, käyttämiensä järjestelmien tai mainostagiensa mahdollisesti aiheuttamat vahingot. AutoJerryllä on oikeus ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin ja käyttää valitsemiaan sähköisiä työkaluja varmistaakseen, että Aineisto vastaa Aineisto-ohjeita eikä sisällä kiellettyä sisältöä tai toiminnallisuuksia.

AutoJerry ei vastaa Asiakkaaseen tai kolmanteen osapuoleen nähden mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvat tässä kappaleessa mainittujen ehtojen rikkomisesta.

16. AutoJerryn oikeudet

AutoJerry pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä kampanjaa, mikäli Asiakas, Aineisto tai kampanja ei täytä mainospaikan vaatimia ehtoja. AutoJerryllä saattaa olla tiettyjä asiakaskohtaisia tai kampanjakohtaisia tai mainoskohtaisia rajoituksia. Yleinen periaate on, että AutoJerryn oman markkinapaikan kanssa kilpailevaan toimintaan ohjaavaa mainostusta ei välttämättä hyväksytä.

AutoJerryllä on oikeus muuttaa tarjoamiensa palveluiden valikoimaa, sisältöä, toimintaa ja kuvauksia. Asiakkaalla ei ole tässä kuvatuilla perusteilla oikeutta hyvitykseen.

17. Kilpaileva mainonta Mediassa

AutoJerryllä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta sijoittaa kilpailevien yritysten mainontaa samaan Median osioon. Asiakassuhteen luottamuksellisuuden sekä mainospaikkojen rajallisuuden vuoksi AutoJerry ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista. Mikäli päällekkäisiä kampanjoita esiintyy, niistä ei hyvitetä mitään.

18. Tietosuoja ja selainkäyttäytymiseen perustuva kohdennettu verkkomainonta

Medioiden käyttäjien yksityisyydensuoja ja käyttäjäkokemus ovat AutoJerrylle ensiarvoisen tärkeitä. Asiakas vastaa tässäkin yhteydessä käyttämistään järjestelmistä sekä edustajiensa ja alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että sen yhteistyötahot ovat tietoisia näissä ehdoissa mainituista rajoituksista ja noudattavat niitä.

Asiakkaan tulee noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, etenkin henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsääntöjä ja alan itsesääntelyä. Asiakas saa toteuttaa selainkäyttäytymiseen perustuvaa kohdennettua verkkomainontaa ainoastaan IAB:n ns. OBA-itsesääntelyn (Interactive Advertising Bureau / European Framework for Online Behavioral Advertising) määrittämällä tavalla ja Asiakkaan tulee suorittaa tarpeelliset tekniset ja muut toimenpiteet periaatteiden toteuttamiseksi.

Ilman AutoJerryn etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää Asiakas ei ole oikeutettu keräämään AutoJerryn Medioista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla AutoJerryn Medioita, niiden käyttäjiä tai käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen (mukaan lukien, muttei rajoittuen, tarkoitus määritellä käyttäjien kiinnostuksen kohteita tai tarkoitus kohdentaa verkkomainontaa kyseisille päätelaitteille AutoJerryn verkoston ulkopuolella).

Asiakas saa kuitenkin käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kampanjansa tuloksien mittaamiseen (mainosnäytöt, tavoittavuus ja konversio). Tällöinkään kampanjasta kerättyä tietoa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten ad exchange –palveluntarjoajille, taikka yhdistää mihinkään muihin tietoihin.

Asiakkaan tulee huomioida, että Median käyttäjän henkilötietojen käsittely taikka henkilötietojen yhdistäminen evästeillä tai muilla tekniikoilla AutoJerryn Medioista kerättyyn tietoon edellyttää AutoJerryn kirjallisen suostumuksen lisäksi Median käyttäjän nimenomaista suostumusta tai muuta laillista käsittelyperustetta.

Mainontaa saa kohdentaa käyttäjän päätelaitteen sijainnin perusteella ainoastaan AutoJerryn antamalla etukäteisellä suostumuksella. Sijaintiperusteinen mainonta edellyttää lisäksi, että kohdemedian käyttäjä on antanut sijaintitietojensa hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi siten, että niitä ei sellaisenaan tai muihin tietoihin liitettynä voida yhdistää käyttäjään.

Mikäli Asiakas rikkoo tässä mainittuja ehtoja, AutoJerryllä on oikeus keskeyttää Asiakkaan kyseinen kampanja, jonka yhteydessä näitä ehtoja on rikottu, sekä kaikki muut Asiakkaan kampanjat missä tahansa Mediassa välittömin vaikutuksin sekä päättää kaikki Asiakkaan ja AutoJerry Oy:hyn kuuluvien Julkaisijoiden väliset sopimukset ilman korvausvelvollisuutta. Asiakas on velvollinen maksamaan kampanjasta täyden hinnan ja korvaamaan AutoJerrylle ja/tai sen Medioiden käyttäjille näiden ehtojen rikkomisesta aiheutuneet välittömät ja välilliset vahingot täysimääräisesti.

Asiakas sitoutuu poistamaan kampanjassa käytetyt mainostagit AutoJerryn sivustoilta kampanjan päättyessä. Mikäli mainostagien poisto viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakas suorittaa AutoJerrylle viivästyskorvauksena 10.000 euroa kultakin alkavalta viikolta.

19. Kampanjan tulosten tallentaminen

Verkkokampanjoiden (mukaan lukien mobiili- ja videokampanjat) tulokset tallennetaan AutoJerryn verkkomainonnan tietopankkiin. AutoJerryllä on oikeus käyttää tietopankista saatavia tuloksia oman toimintansa kehittämisessä, markkinoinnissa ja myyntityössä.

20. Vastuu virheistä ja reklamaatiot

AutoJerryllä on oikeus ottaa sähköinen palvelu tilapäisesti pois käytöstä huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn takia. AutoJerry ei vastaa käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

AutoJerry ei vastaa virheistä, joita esiintyy Asiakkaan toimittamassa digitaalisessa tai muussa Aineistossa tai joita syntyy tällaista Aineistoa siirrettäessä.

AutoJerry vastaa virheistä ja viivästyksistä vain aineistoaikataulun mukaisesti vastaanotettujen virheettömien Aineistojen osalta. AutoJerryn suurin vastuu hyväksytyn ilmoituksen poisjäännistä, julkaisun viivästymisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen hinta. Ilmoituksen virheenä ei pidetä laadun vähäistä poikkeamaa. AutoJerry ei vastaa missään tilanteessa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista.

Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa sähköisen kampanjan päättymisestä. Muistutus laskutusvirheestä on tehtävä viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä.

21. Ylivoimainen este

Mainokset näytetään force majeure –varauksin eli kaikki ennalta arvaamattomat seikat kuten lakko, tekniset häiriöt, alihankkijoiden viivästykset sekä muut vastaavat AutoJerryn kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat, AutoJerrysta riippumattomat seikat, ovat AutoJerryn korvausvelvollisuuden ulkopuolella.

22. Luottamuksellisuus

Muut kuin AutoJerryn julkistamat yhteistyön ehdot, mukaan lukien yleisestä hinnastosta poikkeavat hinnat ja sovellettavat alennukset, ovat luottamuksellisia sopimuksen voimassaoloajan sekä 2 vuotta sen jälkeen. Kumpikaan osapuoli ei saa antaa tietoja sopimuksen sisällöstä ulkopuolisille.

23. Ehtojen pätevyys

Jos jokin näihin ehtoihin sisältyvistä seikoista todetaan lainvoimaisella päätöksellä pätemättömäksi, ei sillä ole vaikutusta näihin ehtoihin muuten, ja pätemättömäksi todettu ehto korvataan ehtojen tarkoitusta lähinnä olevalla pätevällä ehdolla.

24. Sopimuksen ja mainostilan siirto

AutoJerryllä on oikeus siirtää sopimus oikeuksineen ja velvoitteineen AutoJerry Oy:n sisällä toiselle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiölle, jolle AutoJerryn sopimukseen liittyvä liiketoiminta siirtyy. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai varaamaansa mainostilaa kolmannelle ilman AutoJerryn etukäteistä kirjallista suostumusta.

25. Sopimuksen voimassaolo

Kertaluonteinen ilmoitussopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua toteutetuksi.

Määräajaksi tehty sopimus on voimassa määräajan ja päättyy ilman irtisanomista määräajan viimeisenä päivänä. Vuosisopimus voidaan kuitenkin määräajasta huolimatta irtisanoa kumman tahansa osapuolen toimesta päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti milloin tahansa sopimusaikana, jolloin lopullinen alennusprosentti määräytyy toteutuneen sopimuskertymän mukaan.

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jolloin sopimus päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

26. Sopimuksen purkaminen

Sopimus voidaan purkaa, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tai jättää täyttämättä sopimuksen ehtoja, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa huomautuksen siitä saatuaan. AutoJerryllä on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Asiakas viivästyy laskun maksamisessa suhteessa johonkin AutoJerry Oy:hyn kuuluvaan yhtiöön tai joutuu konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai maksukyvyttömäksi.

27. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

AutoJerryn ja Asiakkaan yhteistyöhön sovelletaan Suomen lakia. Kaikki AutoJerryn ja Asiakkaan väliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Oulussa välimiesmenettelyllä.

28. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.10.2017 ja korvaavat aikaisemmat AutoJerryn mediamyyntiä koskevat yleiset ehdot. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. AutoJerryllä on oikeus milloin tahansa muuttaa Medioiden yleisiä käyttöehtoja, näitä mediamyynnin yleisiä ehtoja, mediakohtaisia ehtoja ja käytäntöjä, hintoja sekä maksuperusteita. Uudistettuja ehtoja sovelletaan kaikkiin uudistettujen ehtojen julkaisemisen jälkeen sovittuihin sopimuksiin.